Konsultacje społeczne – jak powinny przebiegać?

wpis w: PRAWO, SPOTKANIA | 0

We wszystkich debatach oraz informacjach prasowych dotyczących kontrowersji wokół S5 przewija się temat konsultacji społecznych. Czym są konsultacje i jaki powinien być ich prawidłowy przebieg?

Przypomnijmy na wstępie wypowiedź Joanny Borkowskiej z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla Polskiego Radia Wrocław z marca br.: „Wykonawca tej inwestycji ma czas na optymalizację przepisów. Nie może być tak, że droga która powstaje już jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. Nie odbywa się to za plecami mieszkańców. Również w przypadku tych zmian odbyły się konsultacje społeczne i mieszkańcy wzięli w nich udział. Wszystkie wnioski są teraz analizowane.”

W związku z tą wypowiedzią zapytaliśmy GDDKiA o jakich konsultacjach społecznych wspomina oraz kiedy i w jakiej formie miały one przebieg? Warto zauważyć, że na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „Konsultacje Społeczne” nie znajdujemy informacji o jakichkolwiek konsultacjach odnoszących się do budowy odcinka Korzeńsko – Widawa. Znajdujemy jednak przykłady innych konsultacji i opisanych m. in. w sprawozdaniu z przebiegu konsultacji społecznych z 2008 r.

Natomiast GDDKiA twierdzi uparcie (informacja z dn. 5.05.2015 r.), że konsultacje jednak się odbyły:

Tzw. Konsultacje społeczne to zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji określony jest  w Dziale III, Roz. 2, art.33-35 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o  ocenach  oddziaływania na środowisko. Organ (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) wydało Obwieszczenie, w którym zawiadomiło o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Każdy obywatel mógł złożyć uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia doręczenia obwieszczenia do gmin. Udział społeczeństwa wynikający  z  przepisów prawa został przez Organ zapewniony.

Pojawia się w związku z tym kilka pytań:

 1. Czy ww. forma informowania mieszkańców poprzez obwieszczenie jest wystarczająca i zapewnia dotarcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych tematem?
 2. Czy 21 dni od daty doręczenia obwieszczenia do Gminy jest terminem wystarczającym?
 3. Czy zmiany zaproponowane przez GDDKiA są na tyle istotne, że konsultacje powinny mieć charakter bardziej zorganizowany np. w postaci spotkania z mieszkańcami?
Spotkanie w świetlicy w Krynicznie, 14.04.2015 r. (fot. Waldemar Kuryłek)
Spotkanie  w Krynicznie z przedstawicielami GDDkiA: burzliwy przebieg dyskusji wiązał się także z tym, że nie zostały przeprowadzone prawidłowe konsultacje społeczne  (fot. Waldemar Kuryłek)

Przyjrzyjmy się propozycjom na prawidłowy przebieg konsultacji społecznych.

Poradnik Konsultacji Społecznych – ngo.pl

Bardzo klarowne wyjaśnienia dotyczące konsultacji przestawia portal ngo.pl. Zacznijmy od definicji:

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.
Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o:
 • samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
 • samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
 • samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku.
 • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku.
Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). Zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 ust 5). Wymóg ten może być zrealizowany przez zawarcie tych zasad w rocznym lub – jeszcze lepiej – w wieloletnim programie współpracy.
Poradnik doradza także w jaki sposób przeprowadzać konsultacje czyli:
 • informując szeroko o planach władz (np. w lokalnych mediach);
 • informując o możliwościach zgłaszania uwag i opinii do tych planów;
 • planując i informując o harmonogramie spotkań otwartych lub dedykowanych określonym grupom zainteresowanych instytucji, podczas których będzie można zgłosić uwagi i wymienić opinie;
 • organizując spotkania i biorąc udział w spotkaniach dotyczących planów urzędu na zaproszenie osób i instytucji zainteresowanych nimi;
 • zbierając opinie wśród specjalistów (m.in. współpracujących z organizacjami);
 • zlecając badania społeczne – ich wykonawcami, obok jednostek specjalistycznych (instytutów i firm badawczych) mogą być organizacje społeczne. Badania dostarczają wiedzę, jakie rozwiązania, w jakim zakresie mogą być zaakceptowane przez lokalną społeczność. Ta forma konsultacji, o ile umiejętnie pokierowana, może doprowadzić do bezpośredniego (osobistego) zaangażowania mieszkańców w sporządzanie planów, realizację i kontrolę działań. W dużych miejskich społecznościach jest to proces napotykający czasem spore trudności.

 

Siedem Zasad Konsultacji – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zgodnie z opracowaniem ekspertów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zasady prawidłowo przeprowadzonych konsultacji społecznych powinny obejmować: dobrą wiarę, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynację, przewidywalność oraz poszanowanie interesu ogólnego. Specjaliści pracujący nad Zasadami wyszli z założenia, że w systemie demokratycznym suwerenem są obywatele, którzy sprawują rządy bezpośrednio lub przez przedstawicieli, którym udzielili mandatu w wyborach.

Według Ministerstwa celem konsultacji jest poprawa jakości decyzji i legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje służą artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów. Konsultacje są kluczowym sposobem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji.

Udział obywateli w procesie kształtowania polityk publicznych i rozwiązań prawnych przyczynia się do urzeczywistniania dobra wspólnego postrzeganego w kategoriach jakości życia całej społeczności. Innymi sposobami poznawania i uwzględniania preferencji obywateli w okresie między wyborami są m.in. szeroka debata publiczna, wysłuchania publiczne, badania opinii publicznej i zinstytucjonalizowany dialog obywatelski i społeczny.  Konsultacje są inicjowane przez administrację publiczną  – rządową i samorządową. Uczestniczenie konsultacjach jest prawem każdego obywatela. Po to, by konsultacje mogły spełniać te funkcje, istotne jest kierowanie się poniższymi zasadami.

 

Siedem zasad konsultacji społecznych - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, źródło: mac.gov.pl
Siedem zasad konsultacji społecznych – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, źródło: mac.gov.pl

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wprowadziło już Siedem Zasad Konsultacji w Zarządzeniu Ministra.

 

Natomiast na stronie internetowej Gminy Wisznia Mała nie znajdujemy dokumentów dedykowanych konsultacjom społecznym. Czekamy w związku z tym na odpowiedź urzędu co do wytycznych w tym zakresie. W odniesieniu do S5 na witrynie Gminy znajdują się jedynie informacje dotyczące rozmów z mieszkańcami w 2008 r. w zakresie opinii na temat drogi ekspresowej S5.


Jaka jest Państwa opinia na ten temat?

 

Katarzyna Dziwota

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.