Monit w sprawie ekranów do posła Kornela Morawieckiego

wpis w: EKRANY, PRAWO, ŚRODOWISKO | 0

Sąsiedzi

Staramy się wykorzystać każdy możliwy sposób dotarcia do decydentów w sprawie Ekranów na S5.

Dzisiaj wysłaliśmy pismo do marszałka seniora – Kornela Morawieckiego z omówieniem naszej sprawy. Zamieszczamy treść w całości poniżej. Warto je przeczytać również po to, aby przypomnieć podstawowe fakty, nasze zarzuty w stosunku do organów administracji jak i działania, jakie w naszej wspólnej sprawie podejmuje gmina.

Jerzy Drozd

 

Psary, 14.07.2018

Stowarzyszenie Mieszkańców
Gminy Wisznia Mała „Integracja”
ul. Parkowa 27 51-180 Psary
KRS: 0000244173
tel. 665 393 881
mail:kontakt@integracjawisznia.org

Poseł na sejm RP
Kornel Morawiecki

 

Szanowny panie Pośle

Zarząd Stowarzyszenia „Integracja” zwraca się z prośbą o interwencję w Ministerstwie Infrastruktury dotyczącą zagwarantowania mieszkańcom Gminy Wisznia Mała zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów dźwiękochłonnych przy drodze ekspresowej S5.

Mieszkańcy gminy Wisznia Mała aprobują celowość budowy drogi ekspresowej S5, żądają jednak rozszerzenia obecnej ochrony akustycznej. W trakcie ustalania przebiegu drogi ekspresowej S5 przez gminę Wisznia Mała została zawarta umowa społeczna pomiędzy mieszkańcami a GDDKiA, dotycząca ochrony akustycznej. Umowa ta została jednostronnie przez GDDKiA zerwana. GDDKiA przeforsowała zmianę obowiązującego pozwolenia na budowę S5 i zredukowała ilość ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej S5, mając na celu uzyskanie marginalnych oszczędności. Działania GDDKiA, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury, skutkują pogorszeniem ochrony akustycznej mieszkańców gminy Wisznia Mała.

Nie godzimy się na to, aby GDDKiA obniżała standardy naszego życia likwidując 6 z planowanych wcześniej 8 km ekranów, dodatkowo obniżając ich wysokość do 2-3 m, z planowanych 4-6m.

Chcielibyśmy uwierzyć, że „dobra zmiana” będzie również zmianą podejścia przez przedstawicieli rządu do nas mieszkańców. Chcielibyśmy aby umowa zawarta w 2012 r pomiędzy organem reprezentującym rząd RP i mieszkańcami była respektowana.

Uzasadnienie:
GDDKiA oddział we Wrocławiu w dniu 04.11.2014 złożyła wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju ws. zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dn. 28.05.2012 r. nr 9/12 (znak IF.AB.7820.34.2011.AK13). dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław – łamiąc tym wnioskiem zawarte wcześniej porozumienie.

Na etapie opracowania inwestycji przeprowadzono szereg konsultacji społecznych (w tym spotkań z mieszkańcami), podczas których analizowano różne warianty inwestycji. Finalny
przebieg trasy S5 jest wynikiem konsultacji ze społeczeństwem, w wyniku których uzgodniono kompromis dotyczący przebiegu i ochrony akustycznej drogi ekspresowej S5. Został on zaakceptowany przez wszystkie strony. GDDKiA wycofała się jednak z zawartego porozumienia i wystąpiła w 2014 r o zmianę decyzji Wojewody Dolnośląskiego z 2012 r w zakresie dotyczącym m.in. zmiany ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym.

Ekrany wykonane zgodnie z uzgodnionym z mieszkańcami projektem gwarantowały mieszkańcom zachowanie hałasu średnio poniżej 56 db, co stanowi wartość zalecaną przez WHO. Obecnie jest to 61 db – czyli narażeni będziemy na hałas 4-krotnie większy (teoretycznie), a praktycznie jeszcze wyższy, ponieważ wyniki pomiarów już wykonanych, wskazują, że wyniki były notorycznie zaniżane. Przy negatywnym oddziaływaniu budowanej drogi chodzi nie tylko o obciążenie akustyczne nas mieszkańców, lecz również o zatrucie powietrza i gleby. Jako mieszkańcy ponosimy konsekwencje zarówno zdrowotne jak i ekonomiczne budowanej drogi S5 i dlatego przynajmniej w zakresie, który jest możliwy do realizacji stosunkowo niewielkim kosztem żądamy aby zadbano o naszą ochronę akustyczną.

W naszej ocenie decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.12.2015 r, kończąca wznowione postępowanie i zatwierdzająca wnioskowane przez inwestora zmiany w zakresie zabezpieczeń akustycznych jest nieprawidłowa, gdyż zawiera szereg wad prawnych i merytorycznych:

– Prowadzone przez Ministra postępowanie miało charakter odwoławczy (organ II instancji) od decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z dn. 28.05.2012r. Dotyczy ono m.in. odwołania jednej ze stron – pana T.Z. i w takim zakresie powinno być rozpatrywane. GDDKiA pismem do Ministra z dn. 04.11.2014r. (data wpływu 05.11.2014r.) wniosła o zmianę decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z dn. 28.05.2012r. w zakresie rozwiązań ochrony akustycznej, które nie były przedmiotem postępowania odwoławczego.
– Organem rozpatrującym wniosek o zmianę decyzji – zgodny na realizację inwestycji drogowej powinien być organ, który wydał pierwotną decyzję (wojewoda – organ I instancji). Tymczasem wniosek GDDKiA został skierowany do organu II instancji (ministra). W takiej sytuacji w postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji stronom uniemożliwiona skorzystania z dodatkowej możliwości postępowania odwoławczego. Gdyby zmianę decyzji wydał wojewoda, stronom przysługiwałoby odwołanie do ministra. Jest to niezgodne z art. 78 Konstytucji RP i art. 15 k.p.a.
– Pozytywne rozpatrzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa wniosku GDDKiA z dn. 04.11.2014 r. o zmianę decyzji Wojewody Dolnośląskiego we wskazanym zakresie (rozwiązania z zakresu ochrony akustycznej) spowodowało wydanie (w trybie odwołania) decyzji, która w zakresie ochrony akustycznej de facto jest bardziej niekorzystna dla odwołujących się stron. Jest to zatem wydanie decyzji na niekorzyść odwołującej się strony, co jest niezgodne z zakazem reformationis in peius wyrażonym w art. 139 k.p.a.
– Naruszona została zasada, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Otóż ZRID wydano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W ramach postępowania
odwoławczego wprowadzono zmiany, które opierają się na normach akustycznych wprowadzonych po wydaniu pierwotnej decyzji. Takie postępowanie godzi w zasadę trwałości decyzji – Urząd Gminy Wisznia Mała wystąpił na drogę prawną i zaskarżył decyzję Ministra Infrastruktury w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Decyzja sądu przyznająca rację mieszkańcom będzie mieć wymierne konsekwencje finansowe dla Skarbu Państwa.

Decyzja Ministra Infrastruktury stwarza zagrożenie finansowania wyżej wymienionego projektu przez UE. Komisja Europejska z pewnością zwróci uwagę na ewentualną niezgodność z prawem wydatkowania środków unijnych, współfinansujących realizację budowy drogi ekspresowej S5.

W latach 2008-12 Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła prawie pół miliarda złotych unijnych dotacji z powodu nieprawidłowości przy przetargach i budowie dróg – fakty te ujawniła Najwyższa Izba Kontroli.

Koszt realizacji projektu budowy drogi S5 odc. Korzeńsko – Wrocław wyniósł ok 1899 mln (wg. GDDKiA)zł, z tego większą część finansuje Unia Europejska. Oszczędności osiągnięte przez redukcji ekranów są marginalne – ok. 8 mln zł (GDDKIA nie chce na ten temat ujawnić informacji).
W naszej opinii zostały naruszone zasady prawa krajowego, naruszono procedury wydawania pozwolenia, gdyż zmiany były znaczące i wymagały skierowanie ponownego wniosku do wojewody, a nie do ministerstwa.

Mamy też poważne zastrzeżenia dotyczące zachowania wymaganych procedur dotyczących założeń odnośnie prognozy ruchu na budowanej drodze oraz ruchu na autostradzie A8 (dotyczy Krzyżanowic). Zostały one zmanipulowane w ten sposób, aby nie przekroczono dopuszczalnych wartości.

Naruszenie przepisów prawa w ramach procesu aplikacji o środki unijne lub w trakcie realizacji współfinansowanego projektu może skutkować koniecznością zwrotu środków unijnych. W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Europejską kontroli może się okazać, że całość inwestycji będzie musiała być sfinansowana z krajowych środków budżetowych.
Korzystne dla mieszkańców rozpatrzenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stworzy przesłanki do kontroli przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i zanegowania współfinansowania wyżej wymienionego projektu przez Komisję Europejską, jeżeli zostanie uznane, że doszło do złamania prawa w trakcie uzyskiwania zmiany decyzji wojewody z 2012 r.

Decyzja GDDKiA podważa wiarę lokalnej społeczności w państwo prawa. Jako mieszkańcy czujemy się oszukani i lekceważeni przez organy administracji państwowej. Chcielibyśmy uwierzyć, że umowy zawarte ze społeczeństwem są realizowane. Mamy nadzieję, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zmieni dotychczasowe praktyki w podejściu do lokalnych problemów społecznych. Rozumiemy konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej w woj. dolnośląskim, ale nie jesteśmy gotowi ponosić jej negatywnych konsekwencji w obszarze ochrony akustycznej, które niewielkim kosztem mogą zostać znacząco zredukowane.

Jeszcze jest czas, aby porozumieć się ze społecznością Gminy Wisznia Mała, zawrzeć kompromis i wybudować ekrany zgodnie z zawartą umową społeczną i oczekiwaniami mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia – Wanda Sliwowska

Sekretarz Stowarzyszenia – Krzysztof Głuch

Załącznik:
Petycja do Prezesa Rady Ministrów

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.