Projekt ustawy „STOP Hałasowi od autostrady”

wpis w: EKRANY | 0

STOP HAŁASOWI OD AUTOSTRADY
OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA
W trosce o życie i zdrowie ludzkie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają
następujący projekt ustawy:
USTAWA
z dnia
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony przed hałasem
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Art. 1.
Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, kierując się potrzebą
zapewnienia należytej ochrony środowiska przed hałasem oraz mając na uwadze zalecenia Światowej
Organizacji Zdrowia co do dopuszczalnych norm hałasu w porze dziennej i nocnej. Przyjęte normy nie
mogą odbiegać od zaleceń WHO o więcej niż 5 dB. Dla pory nocnej dopuszcza się stosowanie celu
przejściowego IT (z ang. Interim Target) określanego przez WHO, w przypadku gdy w krótkim okresie
nie da się osiągnąć zalecanego wskaźnika docelowego NNG (z ang. Night Noise Guideline).
Art. 2.
W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
Właściwy zarządca drogi może nabywać w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu
albo gminy nieruchomości zabudowane, w tym lokale mieszkalne, poza pasami drogowymi, jeśli wartość
tych nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych) jest niższa niż koszt budowy zabezpieczeń
chroniących je przed hałasem.
2) w art. 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
Nabycie, o którym mowa w ust. 4, następuje na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zostaw Komentarz

You must be logged in to post a comment.